Hatályos: 2020. szeptember 2. napjától – V1

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KLIMA CENTRUM KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WWW.KLIMACENTRUM.HU WEBOLDALHOZ

 

 

 1. Bevezetés

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a KLIMA Centrum Kft. által üzemeltetett www.klimacentrum.hu weboldalon (a továbbiakban, mint Weboldal hivatkozzuk) keresztül folytatott adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódik.

A jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú megváltoztatásának lehetőségét fenntartjuk. Mindig a Weboldalon aktuálisan feltöltött adatkezelési tájékoztató irányadó a KLIMA Centrum Kft. által folytatott adatkezelésekre.

 1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

 

 • Adatkezelő neve: KLIMA Centrum Kft. (a továbbiakban jelen tájékoztatóban, mint KLIMA Centrum Kft kerül hivatkozásra)
 • Székhelye (elérhetősége): 1031 Budapest, Szentendrei út 141.
 • Posta címe: 1031 Budapest, Szentendrei út 141.
 • Email címe: adatkezeles@klimacentrum.hu

 

 1. Az adatkezelések főbb jellemzői

 

Az adatkezeléssel érintett adatok körét, célját és jogalapját, időtartamát, az adott adatkezeléssel érintett címzettek körét, az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlésére valamint az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó információkat a jelen adatkezelési tájékoztató 6. fejezetében találja.

 1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok illetve ezek érvényesítése

 

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

 • Hozzáférés joga – Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e az Ön személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, azokról másolatot igényelhet, valamint tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

 

 • Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga – A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Ha Ön a személyes adatainak kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényt tart az adatkezelés korlátozására, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 • Tiltakozás joga – Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a jogszabályokban rögzített esetekben – bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

 

 • Adatok hordozhatóságának joga – Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz való jog Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

 

 • Hozzájárulás visszavonásának a joga – Ön bármikor jogosult az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását (az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok esetén) visszavonni, ingyenesen. A hozzájárulás visszavonása, nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Amennyiben a fenti jogait érvényesíteni kívánja, vagy bármilyen kérdése merülne fel, ezekkel a jogokkal vagy az adatkezeléssel kapcsolatban úgy kérjük, forduljon bátran KLIMA Centrum Kft.-hez a jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában rögzített elérhetőségeken, postai levél útján (borítékra kérjük, írja rá, hogy „adatvédelmi megkeresés”) vagy emailben.

 1. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés

 

 • Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését vagy jogellenes adatkezelést észlel, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 

 • közvetlenül az KLIMA Centrum Kft.-hez fordulhat postai levél útján vagy emailen keresztül a 2. pontban rögzített elérhetőségeken. [A borítékra kérjük, írja rá, hogy „Adatvédelmi megkeresés”]
 • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosagok.hu
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Weboldal: www.naih.hu

 

 1. fejezet – A Weboldal adatkezeléseinek körülményei

 

 

6.1.  Webshoppal kapcsolatos adatkezelés  
Az adatkezeléssel érintett adatok köre: ·       Az Ön teljes neve;

·       Az Ön születési dátuma;

·       Az Ön email címe;

·       Az Ön számlázási illetőleg szállítási címe;

·       Az Ön vásárlására vonatkozó adatok; (megvásárolt termék/szolgáltatás típusa, ára, kiszállításra vonatkozó információk, jótállásra vonatkozó információk, vásárlás kelte)

·       Az Ön által választott fizetési módhoz tartozó adatok (bankszámla/számla adatok, bakkártya adatok stb.)

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja, hogy Ön a KLIMA Centrum Kft. webshopján keresztül megrendelést adjon le, és a KLIMA Centrum Kft. ezen megrendelést teljesíthesse az Általános Szerződési Feltételei alapján.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön és a KLIMA Centrum Kft. között létrejövő szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, valamint a szerződés teljesítését követően az adatok tárolásának jogalapját pedig a hatályos számviteli jogszabályokban előírt kötelezettségek (számla megőrzése) írják elő.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat a teljesítéstől számított határozott általános polgári jogi elévülési idő (5 év) végéig őrzi meg, kivéve a számlaadatokat, amelyeket a Számvitel tv. 169. § vonatkozásában rögzített előírás szerint 8 éves határozott időtartamig őrzünk meg, mint szigorú számadási nyomtatványt.
A személyes adatok címzettjei:

 

Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen esetben gazdasági társaságok) aki az Adatkezelő megbízásából és annak utasítása alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

A KLIMA Centrum Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

1.

Adatfeldolgozó neve: Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Adatfeldolgozó elérhetősége: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.

Adatfeldolgozói tevékenység: Küldemény kézbesítés céljából szükséges adatok felhasználása.

2.

Adatfeldolgozó neve: Futex Logistic Kft.

Adatfeldolgozó elérhetősége: 6050 Lajosmizse Alsóbene 640.

Adatfeldolgozói tevékenység: Küldemény kézbesítés céljából szükséges adatok felhasználása.

3.

Adatfeldolgozó neve: Magyar Posta Zrt.

Adatfeldolgozó elérhetősége: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Adatfeldolgozói tevékenység: Küldemény kézbesítés céljából szükséges adatok felhasználása.

4.

Adatfeldolgozó neve: ZOKA 2000 Bt.

Adatfeldolgozó elérhetősége: 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 51. 1. em. 2.

Adatfeldolgozói tevékenység: Pénzügyi, számviteli tevékenység.

 

Egyéb harmadik személy címzetteknek (azaz más jogi vagy természetes személynek) az Ön személyes adatait nem továbbítjuk, azokat kizárólag munkavállalóink ismerhetik meg, akik titoktartási kötelezettség alatt állnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

 

Az Ön által a Webshopon keresztül leadott megrendelésben rögzített személyes adatok szolgáltatása nem szerződéses kötelezettségen alapul, valamint szerződés kötésének előfeltételét képezi.  Amennyiben az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadja el, úgy sajnos nem áll módunkban a megrendelését teljesíteni.

 

 

6.2. Karrier oldal  
Az adatkezeléssel érintett adatok köre: ·       Az Ön személyazonosító és kapcsolattartási adata;

·       Az Ön iskolai végzettségére, képesítéseire, korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok;

·       valamint minden olyan egyéb személyes adat, amelyet Ön az életrajzában, motivációs levelében, illetve a jelentkezéskor elküldött esetleges egyéb kapcsolódó dokumentumban megoszt a KLIMA Centrum Kft-vel.

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja, hogy Ön a KLIMA Centrum Kft. által meghirdetett álláshirdetésre tudjon jelentkezni, illetve állásinterjún részt venni, valamint az Ön pályázatát a KLIMA Centrum Kft. elbírálhassa.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ha Ön a KLIMA Centrum Kft. részére elküldi a jelentkezését a karrier oldalon a KLIMA Centrum Kft. által közzétett álláshirdetésre, azzal az adatkezeléshez hozzájárul.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az adott álláspályázat betöltésétől számított 6 hónapos határozott időtartamig (esetlegesen időközben megnyíló új álláshely betöltésének céljából) tárolja, ezt követően törli.
A személyes adatok címzettjei:

 

Harmadik személy címzetteknek (azaz más jogi vagy természetes személynek) az Ön személyes adatait nem továbbítjuk, azokat kizárólag munkavállalóink ismerhetik meg, akik titoktartási kötelezettség alatt állnak.
Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

 

Az Ön által emailben elküldött személyes adatokat az Ön álláspályázatának elbírálása céljából kezeljük, ha visszavonja hozzájárulását az álláspályázatról szóló döntést megelőzően, akkor sajnos nem fogjuk tudni elbírálni a pályázatát, illetve értesíteni Önt annak eredményéről.

 

6.3. „Ajánlatkérés” oldal  
Az adatkezeléssel érintett adatok köre: ·       Az Ön teljes neve:

·       Az Ön email címe;

·       Az Ön megkeresésének tárgya és tartalma illetve ebben rögzített személyes adatok, amelyet Ön a megkeresésében a KLIMA Centrum Kft-vel megoszt.

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja, hogy a KLIMA Centrum Kft. az Ön által küldött ajánlatkérésre tudjon ajánlatot tenni illetve ezzel kapcsolatosan felvehesse Önnel a kapcsolatot.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) b) pontja, azaz hogy a KLIMA Centrum Kft. és Ön között esetlegesen létrejövő termék eladására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötését megelőzően Önnek árajánlatot tudjunk adni.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az adott árajánlatban rögzített időpontig, illetve a szerződés létrejöttéig kezeli. Ha Ön nem köt szerződést a KLÍMA Centrum Kft.-vel, akkor az Ön személyes adatait azok beérkezésétől számított 30 napon követően töröljük.
A személyes adatok címzettjei:

 

Harmadik személy címzetteknek (azaz más jogi vagy természetes személynek) az Ön személyes adatait nem továbbítjuk, azokat kizárólag munkavállalóink ismerhetik meg, akik titoktartási kötelezettség alatt állnak.
Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

 

Az Ön által emailben elküldött személyes adatokat az Önnek nyújtandó termék vagy szolgáltatás adásvétele céljából kezeljük, ha Ön visszavonja hozzájárulását az ajánlatkérésben rögzített személyes adatokra vonatkozóan, mielőtt árajánlatot tudnánk Önnek küldeni, úgy sajnos nem tudunk Önnek árajánlatot biztosítani, illetve azt megküldeni.

 

 

6.4. Hírlevél küldése  
Az adatkezeléssel érintett adatok köre: ·       Az Ön teljes neve;

·       Az Ön email címe;

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja, hogy Ön a KLIMA Centrum Kft. termékeiről illetve szolgáltatásairól, akcióiról és egyéb kereskedelmi ajánlatairól hírlevelet küldjön Önnek.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ön bármikor leiratkozhat ingyenesen a hírlevélről. Ezt a hírlevél alján feltüntetett direkt linken keresztül illetőleg a info@klimacentrum.hu email címre küldött email útján is megteheti.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön leiratkozásáig, azaz az adatkezeléshez hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
A személyes adatok címzettjei:

 

Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen esetben gazdasági társaságok) aki az Adatkezelő megbízásából és annak utasítása alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

A KLIMA Centrum Kft. az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

1.

Adatfeldolgozó neve:

Adatfeldolgozó elérhetősége:

Adatfeldolgozói tevékenység:

 

Egyéb harmadik személy címzetteknek (azaz más jogi vagy természetes személynek) az Ön személyes adatait nem továbbítjuk, azokat kizárólag munkavállalóink ismerhetik meg, akik titoktartási kötelezettség alatt állnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése valamint az adatszolgáltatási kötelezettség

 

A személyes adatok szolgáltatása nem szerződéses kötelezettségen alapul, valamint szerződés kötésének előfeltételét sem képezi.  Amennyiben leiratkozik a hírlevélről, úgy a jövőben nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni, így a hírlevélben rögzített kereskedelmi akcióinkról, ajánlatainkról sem tudjuk Önt értesíteni.